1.    Adatkezelő adatai

Teljes név VállalatNavigátor Kft.
Webolda https://www.vallalatnavigator.hu
Cégjegyzékszám 01-09-943591
Székhely 1023 Budapest, Lajos u. 33. 3/3
Adószám 22788069-2-41
E-mail info@vallalatnavigator.hu
Telefonszám 06 20 985 8661

2.    Mi a tájékoztató célja?

A VállalatNavigátor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a vallalatnavigator.hu domain név alatt működő Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadja el, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse a Felhasználókat a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR)1 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

3.    Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

3.1    Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkon igénybe vehető szolgáltatásokat Felhasználóink regisztrációt követően tudják igénybe venni. A regisztráció során a Felhasználó megadja nevét, telefonszámát és e-mail címét. Ezeket a személyes adatokat nem ellenőrizzük; amennyiben ilyen információkat bocsát rendelkezésünkre, kizárólag a 3.1.1. pontban megjelölt célok érdekében használjuk azokat. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.1.1    A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Személyes adat Adatkezelés célja
teljes név (vezetéknév, keresztnév) a név megadásával tudjuk azonosítani Felhasználónkat
e-mail cím ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova hozzájárulása esetén értesítéseket tudunk küldeni
telefonszám ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó telefonos elérhetőségét

3.1.2    Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései

3.1.3    Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott e-mail címet az Adatkezelő a profil törlését követő 3 hónapig megőrzi, elkerülve a már igénybevett kedvezmények újbóli felhasználását a Felhasználó által. Minden más megadott személyes adatot az Adatkezelő töröl.

3.2    Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalunk Felhasználóit újdonságainkról és eseményeinkről, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.2.1    A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Személyes adat Adatkezelés célja
teljes név (vezetéknév, keresztnév) ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a Felhasználót
e-mail cím ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

3.2.2    Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

3.2.3    Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a Felhasználó az adatlap menüpont alatt található módosítás gombra kattintással bármikor visszavonhatja.

3.3    Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

A szolgáltatások teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.3.1    A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Személyes adat Adatkezelés célja
név (vezetéknév és keresztnév) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása
lakcím/jogi személynél székhely (ország, megye, irányítószám, város, utcanév, házszám) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

3.3.2    Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.3.3    Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

3.3.4    A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

4.    Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, személyes adat adatkezelés célja név (vezetéknév és keresztnév) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (ország, megye, irányítószám, város, utcanév, házszám) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a Felhasználó az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

4.1    Hozzáférési jog

A Felhasználó visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2    Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3    Törléshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4    Elfeledéshez való jog

A Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5    Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6    Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7    Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

4.8    Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében. Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5.    Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1    Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2     Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát. Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3    Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4    Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6.    Személyes adatok megismerésére jogosultak

6.1    Szerver elhelyezés szolgáltatás

A Weboldal melynek üzemeltetése során az Adatkezelő tárhely-szolgáltatót, adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Amazon Web Services

Elérhetőségek: https://aws.amazon.com/

6.2    Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook, Google+, Instagram, You Tube); így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

6.3    Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az Adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat.

Az Adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Weboldal,

elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

6.3    Elektronikus fizetéssel összefüggésben

Elektronikus fizetéssel kapcsolatban a VállalatNavigátor Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 33. 3/3) adatkezelő által a www.vallalatnavigator.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatokat átadaja az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím

Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7.    Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1    Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi Weboldalunkat.

7.2    Mire használjuk a sütiket?

Használatukkal az Adatkezelő megjegyezi a Felhasználó biztonságos keresésére vonatkozó beállításait, megkönnyíti a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédi a Felhasználók adatait. Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni. A sütiket az alábbi célokra használjuk:

  1. Annak ellenőrzésére, hogy be van-e lépve. Ha be van lépve, akkor sütiben tároljuk az email címet, a Felhasználó nevét
  2. Annak megjegyzésére, hogy belépve akar-e maradni. Ha igen, akkor az email címét tároljuk cookie-ban
  3. Annak megjegyzésére, hogy elfogadta-e a cookie-k használatát. A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

7.3    Google Analytics

  1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 2. A Felhasználó által használt Weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás Weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme Weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a Weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó Weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7.4    Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a Weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken: • Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Internet Explorer 11

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Microsoft Internet Explorer 9

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8

Safari 9

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Safari 8

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Safari 6/7

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

8.    Egyéb rendelkezések

8.1    Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2    Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3    Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a Weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokollhoz képest.

8.4    Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.5    Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.6    Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról a Felhasználókat a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2018.06.01.

VállalatNavigátor Kft.
Adatkezelő

9.    Hivatkozások

GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Elker tv.:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

NAIH ajánlás az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről:

https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

NAIH ajánlás a pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről:

https://naih.hu/files/ajanlas_honlapok-2018-02-19.pdf